presis_kunst

Rapporteringens presise kunst.

Ved å bruke vårt program for periodisk regnskapsrapportering, analyser og nøkkeltall blir den periodiske regnskapsoppstillingen oversiktlig og presis.

FINALE Rapportering bruker du for utarbeidelse av perioderegnskaper.

FINALE Rapportering er skreddersydd for flere formål som gjør at du enkelt kan utarbeide alle de finansielle regnskapsrapporter som selskapet har behov for.

 
aarsoppgjor_analyse_300x265

Der økonomisystemene slutter...

...overtar FINALE Rapportering.

Økonomisystemene har ofte begrensede muligheter for rapporter, sammenstilling av data og beregning og presentasjon av nøkkeltall.

Spesielt ledelsesrapporter fordrer andre verktøy enn det økonomisystemer gir muligheter for.

 
kontroll_360x250

Forenkler perioderegnskapene.

FINALE Rapportering bruker du for utarbeidelse av perioderegnskaper.

FINALE Rapportering er skreddersydd for flere formål som gjør at du enkelt kan utarbeide alle de finansielle regnskapsrapporter som selskapet har behov for.

 

FINALE Rapportering

okonomisystemer_slutter

Rapportprogrammet som overtar der økonomisystemene slutter

FINALE Rapportering bruker du for utarbeidelse av perioderegnskaper. Økonomisystemene har for det meste begrensede muligheter for rapportutskrifter, sammenstilling av data og beregning av nøkkeltall. Spesielt ledelsesrapporter fordrer andre verktøy enn det økonomisystemer gir muligheter for.

FINALE Rapportering overtar stafett pinnen der økonomisystemene slutter, og gjør det enkelt å foreta de periodiske finalene med regnskaps- og nøkkeltallrapporter enten i rapportform eller med grafiske fremstillinger i diagrammer og tabeller.

Du kan sette opp utskriftsjobber som gjør det enkelt å distribuere rapportene på papir, PDF eller e-post.

importAvSaldotall

Import av regnskapstall og integrasjon mot økonomisystemer

Import av regnskapstall kan skje både med en direkte integrasjon mot økonomisystemene eller ved import av saldotall som er eksportert fra økonomisystemet til en saldofil. Det er også enkelt å registrere regnskapstallene direkte i programmet ved hjelp av hurtigregistreringsfunksjonen.

Ved integrasjon mot økonomisystemer kan saldotall hentes inn uten forutgående eksport fra økonomisystemet. Det er også mulig å vise posteringene på en konto i kontoplan-funksjonen.

Det er selvfølgelig støtte for regnskapstall med dimensjoner, som for eksempel avdeling og prosjekt. Dette gir muligheter for både rapporter og nøkkeltall på avdelinger og andre dimensjoner.

resultatregnskap

Rapporter for en rekke ulike formål

Finansielle rapporter til styret og toppledelsen med overordnede regnskapsrapporter og sentrale nøkkeltall. Aksjelovene bestemmer at daglig leder minst hver 3. måned skal gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Rapporter til mellomledelse med mer detaljerte rapporter som enkelt kan splittes opp i rapporter på enkeltdimensjoner (avdelinger mv) eller for eksempel på divisjoner og andre samlinger av dimensjoner etc.

Rapporter til økonomiledelse som kan inneholde mer omfattende rapporter, analyser og nøkkeltall.

Rapporter til spesielle formål kan også enkelt settes opp ved at du kan sammenstille rapporter på en rekke ulike måter med ulike detaljeringsgrader.

Rapporter_360x250

Mange ulike rapportfunksjoner

Programmet har en innebygget rapportgenerator der man kan lage sine egne rapportoppsett med referanse til klientens kontoplan eller til standardkontokoder som gjør rapportene gjenbrukbar på alle klientene man har. Det er også grafiske rapporter der man kan lage grafer og tabeller om hverandre etter behov.

Det er også mulighet for å vise sammenligning med ulike data som budsjetter, hele fjoråret, samme periode i fjor osv. Det er også støtte for å ha flere budsjettversjoner, og importere budsjett-tallene for alle år, også kommende år, slik at man kan kjøre budsjettrapportene fra programmet eller ha sammenligning mellom regnskapstall og budsjetter.

programvindu

Rapportgenerator med avanserte muligheter

Det er mulig å legge inn prosentkolonner og gjøre beregninger kolonnene imellom, slik at det fremkommer budsjettavvik,  eventuelt beregne en løpende 12 måneders periode som man kan sammenligne med f.eks. sist fastsatte årsregnskap osv.

Det er mulighet for å beregne en prognose for hele året basert på resultatet hittil med tillegg av budsjettet for den resterende delen av året. Slike utregninger kan også gjøres med bruk av skjulte kolonner.

aarsoppgjor_analyse_300x265

Standardkontokoder sikrer korrekte nøkkeltall

Valgt standardkontokode gir deg enkelt riktig lenking til regnskapsrapporter og gir eksakte nøkkeltall-beregninger.

Lenkingene kan enkelt endres om ønskelig, for eksempel til fritt valgt linje i regnskapsrapporter osv. slik at standardkontokodene blir et effektivt hjelpemiddel uten å være en tvangstrøye.

papirbunker

Periodelengde og periodevalg

Periodelengde bestemmes på den enkelte regnskapsklient, og kan være 1, 2, 3, 4, 6 eller 12 måneder. Rapporter kan produseres med fritt valgt periodelengde, for eksempel kvartalsrapport når man har valgt 1 måned som periodelengde.

Det er også mulig å kjøre ut rapporter fra tidligere regnskapsperioder.

Ved utforming av rapporter er årstall og perioder dynamisk. Man vi i en rapport eksempelvis referere til Hittil i år, samme periode i fjor og budsjett for neste år. Programmet vil dermed dynamisk tilordne perioder til rapportkolonner ut fra den aktive perioden eller den valgte rapportperioden.

bilagspermer

Etterposteringer

Det er selvfølgelig enkelt å registrere manuelle etterposteringer direkte i programmet.

Programfunksjonene inneholder også automatiske etterposteringer ut fra beregninger som foretas, som for eksempel beregning av tap på krav, varebeholdningsfunksjon, avskrivninger fra driftsmiddelkartoteket.

Ved anvendelse av direkte regnskapsintegrasjon kan slevfølgelig etterposteringer foretas direkte i økonomisystemet, og data importeres på nytt inn i FINALE Rapportering i løpet av sekunder.

Etterposteringene fremkommer også på saldobalanserapporter i tillegg til at det er en egen rapport med alle etterposteringer, både manuelt registrerte og automatisk beregnede.

inventar

Driftsmiddelkartotek

Programmet har et innebygget driftsmiddelkartotek, som blant annet ivaretar beregning av regnskapsmessige av- og nedskrivninger, utfylling av saldoskjema og forskjeller.

Programmet er også integrert mot driftsmiddelkartotekene i FINALE Årsoppgjør, noe som sikrer at data kun registreres en gang.

Programmets automatiske validering vil også gi beskjed dersom kartoteket ikke samsvarer med kontosaldo, for eksempel dersom du har glemt å registrere tilgang av driftsmidler på en av driftsmiddelkontiene.

mynter2

Regnskap, budsjetter og versjoner

Programmet kan hente inn både regnskapstall og budsjetter. Du kan også lagre både regnskapstall og budsjetter som egne datasett, slik at du kan ha flere versjoner, som kan rapporteres på.

Du har mulighet til fl ere budsjettversjoner, velge aktivt budsjett, og rapportere på flere versjoner samtidig. I tillegg kan du i nøkkeltall og analyser få beregnet prognoser for framtiden, enten basert på budsjett eller basert på samme periode i fjor.

Det er støtte for å integrere programmet mot eksterne budsjettverktøy, som for eksempel Nexima Budsjett.. Du kan også importere budsjett fra økonomisystemet ved hjelp av regnskapsintegrasjon eller import av saldo-fil som er eksportert fra et økonomisystem.

byraa

Byrårapporter

Du kan også lage byrårapporter med faste oppstillinger for alle klienter, gjerne satt opp i utskriftsjobber.

Dette gjør at du enkelt kan sørge for at dine mest brukte rapporter er tilgjengelig for alle dine selskaper.