Du er her Forside » Hjelpesider » FINALE Skatt » Om beregning av pensjonsfradrag i FINALE Skatt
19. april 2012

Om beregning av pensjonsfradrag i FINALE Skatt

Her finner du relevant informasjon om beregning av pensjonsfradrag i FINALE Skatt.

Begrensning i pensjonsfradrag

Pensjonsfradraget begrenses til utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt (28%) og trygdeavgift, jfr. Skattelovens § 16-1.

Beregning av pensjonsfradrag

Pensjonsfradraget utgjør i 2011 kr 28.150 for skattytere som har pensjonsinntekt.

pensjonsfradrag1

Nedtrapping av pensjonsfradraget

Pensjonsfradraget nedtrappes ut fra størrelsen på pensjonsinntekten. Pensjonsinntekt på inntil kr 158.650 gir fullt pensjonsfradrag, de neste kr 83.350 gir 15,3 % nedtrapping av pensjonsfradraget, og det overskytende medfører nedtrapping med 6 %.
pensjonsfradrag2

Pensjon kun i deler av inntektsåret

Dersom pensjon mottas i færre måneder enn 12 måneder, blir beløpsgrensene på kr 28.150, 158.650 og 83.350 redusert forholdsmessig med 1/12-del for hver måned man ikke mottar pensjon.
pensjonsfradrag3

Pensjonsgrad lavere enn 100 %

Dersom pensjonsgraden er lavere enn 100 %, blir beløpsgrensene på kr 28.150, 158.650 og 83.350 redusert forholdsmessig ved å multiplisere beløpsgrensene med pensjonsgraden.
pensjonsfradrag4

Både pensjon i deler av inntektsåret og lavere pensjonsgrad enn 100 %

Dersom man både har lavere pensjonsgrad enn 100 % og har mottatt pensjon kun i deler av inntektsåret, blir reduksjonen gjort ved at beløpsgrensene multipliseres med pensjonsgraden og reduseres deretter med 1/12-del for hver måned man ikke mottar pensjon.

Dersom man har pensjonsgrad på 75 % i 9 måneder, blir andelen av beløpsgrensene beregnet slik:

100 % x 75/100 x 9 / 12 = 56,25 %

pensjonsfradrag5

Angivelse av pensjonsgrad og antall måneder med pensjon i FINALE Skatt

I FINALE Skatt blir både pensjonsgrad og antall måneder med pensjon lest inn fra forhåndsutfylt selvangivelse.

I menyen Andre opplysninger kan man se hvilken pensjonsgrad som er lest inn, samt registrere endringer om nødvendig.

pensjonsfradrag6

Spesielt om registrering av pensjonsinntekter i FINALE Skatt

Det gis pensjonsfradrag dersom man har en eller flere av følgende inntektstyper, jfr Sktl § 16-1 (1):

  • Post 2.2.1 Pensjoner fra folketrygden, LTO-kode 217 Alderspensjon
  • Post 2.2.2 Pensjoner fra andre enn folketrygden, LTO-kode 227 / 227-A Avtalefestet pensjon
  • Post 2.2.3 Pensjoner utland EØS-stat
pensjonsfradrag7

Pensjonsinntekt fra annen EØS-stat

Dersom man mottar pensjon fra annen EØS-stat, gis det også rett til pensjonsfradrag. Slik pensjon fremkommer ikke på forhåndsutfylt selvangivelse, og registreres derfor i FINALE Skatt i Pensjoner i arbeidsforhold - Pensjoner livrente utland (2.2.3 og 2.2.5)  hvor man velger postgruppe 2.2.3 Pensjon utland EØS-stat.

Her registreres både type pensjon, land, pensjonsgrad og fra-til dato.

Av hensyn til skatteberegning i FINALE Skatt er det viktig at man også går inn i menyen Personopplysninger - Andre opplysninger og registrerer gjennomsnittlig vektet pensjonsgrad samt antall måneder med pensjon.

pensjonsfradrag9

Begrensning av pensjonsfradraget til innbetalt skatt

Skattefradraget fastsettes ikke med høyere beløp enn summen av utlignede inntektsskatter og trygdeavgift. Dette gjør at man f.eks. med store fradrag ikke vil få full utnyttelse av skattefradraget i pensjonsinntekt.

pensjonsfradrag10

Overføring av inntekter fra ektefelle eller fradrag til ektefelle

For ektefeller kan man påvirke begrensning av skattefradraget til betalt skatt ved at man øker betalt skatt hos den av ektefellene som har fått begrenset pensjonsfradraget til innbetalt skatt..

Dette gjør man ved at man overfører frie inntekter fra ektefellen og/eller frie fradrag til ektefellen, slik at man dermed får flyttet skatt fra ektefellen, som dermed gir høyere skattefradrag i pensjonsinntekt, og lavere samlet skatt for ektefellene.

FINALE Skatt gir en tydelig beskjed i rapporten Detaljert skatteberegning i de tilfeller der skattyter er gift og skattefradraget i pensjonsinntekten er blitt redusert på grunn av at skattefradraget overstiger samlet skatt.

pensjonsfradrag11

Hvordan ser man hvilke inntekter og fradrag som kan overføres mellom ektefeller

Rapporten Detaljert skatteberegning inneholder en oversikt over hvilke frie inntekter og frie fradrag som kan overføres mellom ektefellene. For den totale oversikten må man se på rapporten for begge ektefellene.

Husk at du kan klikke direkte på tekst eller beløp for en inntekts- eller fradragspost for å komme til registreringsbildet for posten, f.eks. klikke på 3.3.1/4.8.1 Renter og gjeld for å åpne registreringsbildet der du kan endre beløp.

pensjonsfradrag8

Frivillig medlem av norsk folketrygd har ikke rett til skattefradrag i pensjonsinntekt

I menyenPersonopplysninger - Andre opplysninger er det avkryssing for Frivillig medlem av norsk folketrygd

Dersom det er avkrysset for frivillig medlem i norsk folketrygd, vil FINALE Skatt ikke beregne skattefradrag i pensjonsinntekt.