Du er her Forside » Hjelpesider » FINALE Rapportering » Salg av varige driftsmidler - diverse spørsmål og svar

Salg av varige driftsmidler - diverse spørsmål og svar

FINALE Årsoppgjør / FINALE Rapportering

eSupport nr 30/2000
 1. Gevinst eller tap på et driftsmiddel blir ikke bokført automatisk, mens avskrivninger blir bokført. Hvorfor?

  - Solgt driftsmiddel har ikke registrert konto for gevinst eller konto for tap. I menyen Avslutning > Regnskapsmessige avskrivninger finner du fram det solgte driftsmiddelet og trykker på kontoikonet. Registrer konto for gevinst eller tap. Eventuelt mangler konto i kontoplanen for gevinst eller tap. Standardkonto for gevinst er 3800 og for tap 7800.

 2. Kontoopplysninger blir ikke fyllt ut når driftsmidler blir registrert. Hvorfor?

  - Dersom driftsmidlene blir opprettet før kontoene for avskrivninger, gevinst, tap osv. er opprettet, vil ikke kontoopplysninger bli fyllt ut. Dette kan unngås ved at det opprettes konti for avskrivninger (6000, 6010 og 6020), nedskrivning (6050), reversering av nedskrivning (6059), gevinst ved salg (3800) og gevinst ved tap (7800) før driftsmidlene registreres.

 3. Hvordan skal salgssum på varige driftsmidler behandles i FINALE Årsoppgjør?

  - Salgssum på varige driftsmidler må bokføres til kredit på driftsmiddelkontoen for at det skal bli korrekt bokført verdi etter at programmets automatiske posteringer er foretatt.

 4. Hva gjør jeg da hvis salgssummen er bokført på en inntektskonto som er MVA-pliktig?

  - Dersom kontoen ikke tillater at det bokføres en debetpostering på kontoen uten MVA, kan det opprettes en motkonto utenfor eventuelle MVA-pliktige intervall, som gis samme lenking til STD-konto som den MVA-pliktige salgskontoen. Deretter foretas det en postering som debeteres denne motkontoen og som krediteres driftsmiddelkontoen.

 5. Hvordan ser jeg av en postering hvilket driftsmiddel posteringen tilhører?

  - I rapporten Posteringsjournal er det angitt bilagsnummer på driftsmidler. Avskrivninger har bilagsnummer som f.eks. 100000016, 300000005 og 400000009. Første siffer i bilagsnummeret angir type postering, 

  1 = Avskrivning, 
  3 = Vinning ved salg og 
  4 = Tap ved salg. 

  Siste sifre angir driftsmiddelnummeret. 

  En postering med bilagsnummer 100000016 angir at det er avskrivninger på driftsmiddel nr 16.

 6. Avskrivninger beregnes ikke på driftsmiddel som er både kjøpt og solgt i samme regnskapsår. Hvordan retter jeg på dette?

  - Driftsmiddel som er både kjøpt og solgt i samme regnskapsår får ikke beregnet avskrivninger. For å få beregnet avskrivninger på driftsmiddelet, kan man foreta overstyring av avskrivninger. Det må samtidig foretas overstyring av tilbakeførte ordinær avskrivning på driftsmiddelet.

 7. Et bygg, skip eller fly i saldogruppe e, f, g eller h er solgt, men restsaldo på RF-1084 Saldoskjema blir ikke overført til RF-1219 Gevinst- og tapskonto. Hvorfor?

  - Dersom det er flere driftsmidler som er henført til samme saldoskjema, og bare ett av disse er solgt, blir det ikke foretatt overføring til RF-1219 Gevinst- og tapskonto. Kontroller derfor om det skal registreres salg av f.eks. påkostninger til det solgte driftsmiddelet.

 8. Hvordan registrere salg av egenutviklet goodwill og automatisk få dette inn på saldoskjema i gruppe b og videre inn på RF-1219 Gevinst- og tapskonto?

  - Opprett et driftsmiddel med kostpris kr 0,- henført til saldogruppe b goodwill. Registrer salgsbeløpet på dette driftsmiddelet. Bokfør salgsbeløpet til kredit på driftsmiddelkontoen til dette driftsmiddelet.

 9. Et bygg i gruppe g eller h blir delvis solgt og delvis beholdt. Hvordan håndteres dette i programmet?

  - I henhold til skattereglene skal skattemessige verdier på bygg som deles opp, splittes. Dette gjøres på følgende måte:

  A. Registrer et nytt driftsmiddel som inneholder den ene delen av bygget. Bruk samme driftsmiddelkonto.

  B. Henfør dette til en nytt saldonummer innenfor samme saldogruppe.

  C. Registrer andel av kostpris pr 1.1. og andel av akkumulerte avskrivninger pr 1.1. samt andre opplysninger på dette driftsmiddelet.

  D. Gå inn i Saldoavskrivninger på Avslutning-menyen og registrer skattemessig saldoverdi pr 1.1. på det nye saldoskjemaet.

  E. Reduser kostpris pr 1.1. og akkumulerte avskrivninger pr 1.1. på det gamle driftsmiddelet med samme beløp som det som registreres på det nye.

  F. Redusere saldoverdi pr 1.1. i Saldoavskrivninger på Avslutning-menyen med det beløpet som ble registrert inn på det nye saldoskjemaet.

  G. Registrer salg på den ene delen av bygget.

 10. Et driftsmiddel i samlesaldo a, c eller d blir delvis solgt. Hvordan registreres dette?

  - Programmet er kontruert for registrering av delvis salg. Ved registrering av avgang, registreres kun deler av kostprisen som solgt i feltet "Avgang til anskaffelseskost" tilsvarende beregnet anskaffelseskost på det solgte driftsmiddelet.